LDMI team

KAPIL BHAGAT

MR & Digital Marketing Trainer

DHEERAJ BHAGAT

CEO & Digital Marketing Trainer

GAUTAM SINGH

DIGITAL MARKETING

SHAILESH KUMAR

ENGLISH TRAINER